20700 Черкаська обл., м.Сміла, вул.Незалежності 37, т. 4-10-52
e-mail: rvosmila@gmail.com

Головне меню

Бобошко Олена   Анатоліївна   -  головний  бухгалтер 

Забезпечує:

 • використання механізації і автоматизації програмних форм і методів бухгалтерського обліку;
 • достовірний облік виконання кошторисних видатків, реалізації продукції,  виконання будівельних робіт;
 • достовірний облік результатів господарсько – фінансової діяльності установ освіти відповідно до встановлених правил;
 • правильне нарахування і перерахування платежів в державний бюджет, внесків по соціальному страхуванню, пенсійному фонду, фонду соціального страхування на випадок безробіття, ФСНВ;
 • участь по оформленню матеріалів по недостачах і крадіжках грошових коштів і матеріальних цінностей і контроль за передачею у випадках зміни відповідальних осіб;
 • перевірку організації бухгалтерського обліку і звітності в структурних підрозділах, а також в установах, які знаходяться на окремому балансі, своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії по питаннях бухгалтерського обліку, контролю, звітності і економічного аналізу;
 • складання достовірної бухгалтерської та фінансової звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подача їх в установлені  строки відповідним органам;
 • активну участь працівників бухгалтерського обліку в розробці і здійсненні  міроприємств ,  направлених на дотримання державної дисципліни і укріплення господарського розрахунку;
 • своєчасне проведення в структурних підрозділах перевірок і документальних ревізій, інвентаризації;
 • збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установленому порядку в архів;
 • контроль правильності витрат фонду оплати праці, встановлення      посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, дотримання установлених правил при проведенні інвентаризації грошових  засобів, товарно – матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, погашення кредиторської та повернення в установлені строки дебіторської заборгованості, відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських  операцій, наданню оперативної інформації;
 • несе відповідальність за неправильне ведення бухгалтерського обліку, несвоєчасної подачі статистичної і фінансової звітності, викривлення в звітностях;
 • підписи документів, що є підставою для приймання і видачі товарно – матеріальних цінностей та коштів, а також розрахунків, кредитних та фінансових  зобов’язань, візує господарські договори;
 • бере участь у проведенні тарифікації працівників освіти району;
 • веде головну книгу;
 • бере участь у фронтальних перевірках установ освіти ;
 • надає методичну допомогу працівникам підрозділів установ освіти з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;
 • здійснює керівництво працівниками бухгалтерії відділу освіти.

 Копиця   Ольга   Володимирівна    - в.о.заступника головного бухгалтера

 • Розробляє банківські та касові документи по кодах функціональної та економічної класифікації видатків ( м/о №1, 2);
 • ведення книги обліку платіжних доручень, реєстри зобов’язань по перерахуванню      відповідних платежів;
 • ведення книги обліку касових і фактичних видатків в розрізі кожної установ окремо і зведену по освіті ( 26 шкіл, СОП, РМК, Ц/Б, ЦДР);
 • ведення меморіального ордеру №6 –  розрахунку із установами і організаціями та постачальниками;
 • ведення меморіального ордеру № 8 – розрахунки із підзвітними особами та обліку 534 / прийом звітів щомісячно);
 • ведення книг поточних рахунків і розрахунків в розрізі установ постачальників;
 • ведення обліку кредиторської і дебіторської заборгованості ( ф 7м – щомісячна і ф.7 щоквартальна);
 • бере участь у фронтальних перевірках установ освіти;
 • проводить інвентаризацію в установах освіти відповідно інструкції від 30.10.1198 р № 90;
 • коригує діяльність інших працівників централізованої бухгалтерії.

СЕГЕДА Ліна Олегівна - провідний економіст

 • Розробляє фонди заробітної плати і чисельності працівників;
 •  вивчає ефективність застосування діючих форм і систем заробітної плати, матеріального заохочення,  готує пропозиції щодо їх вдосконалення;
 • розробляє положення про преміювання педагогічних працівників, робітників і службовців, умови матеріального стимулювання, суміщення  професій і посад, збільшення зон обслуговування і обсягу виконання робіт з метою поліпшення використання обладнання, трудових ресурсів і робочого часу;
 • бере участь у визначенні потреби в робочій силі, плануванні підготовки кадрів, доводить встановлені показники до установ ;
 • складає штатні розписи у відповідності із затвердженою структурою управління, схеми посадових окладів, фондами заробітної плати і діючими нормативами.
 • здійснює контроль за додержанням штатної одиниці, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосуванням тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією і встановленням у відповідності з кваліфікаційними довідками розрядів робітникам і категорій спеціалістам;
 • контролює ведення   особових  справ працівників освіти району , встановлює тарифні розряди;
 • бере участь у підготовці проекту колективного договору та контролює виконання прийнятих зобов’язань ;
 • розробляє та готовить дані проекту районного бюджету на поточний рік, згідно мережі, штатів по установах відділу освіти;
 • аналізує використання бюджетних коштів по установах освіти. Контролює ведення особових справ працівників освітніх закладів;
 • розробляє та складає розрахунки по кошторису видатків плану асигнувань;
 • складає щомісячні звіти в управління освіти по звіту з праці, мережі, штатах;
 •  приймає і перевіряє тарифікаційні списки  працівників освітніх закладів станом на 1 вересня і зміни на протязі року ;
 • своєчасна інформація термінових даних в райфінуправління, управління освіти і науки.

ДЗЮРА Марина Вікторівна - економіст

- Бере участь у розробці та здійсненні заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, скорочення плинності кадрів;

- веде облік використання коштів районного бюджету та спецфонду по дошкільних закладах та установах освіти району, здає звіти  установленого зразка;

- веде облік використання  енергоносіїв по закладах тиа установах освіти району , здає звіти установленого зразка;

- розробляє проекти лімітів використання  енергоносіїв по закладах та установах відділу освіти;

- робить аналіз використання енергоносіїв згідно з затвердженими лімітами  по закладах освіти;

- розробляє  норми споживання енергоносіїв по закладах  та відділу освіти;

- розробляє програму енергозбереження  по відділу освіти та здає звіти про виконання цієї програми;

- готує звіт про постачання теплової енергії по відділу освіти (ф-1-теп);

- готує звіт про  підготовку відділу освіти до роботи в зимових умовах (ф.1-жкг (зима);

- веде  по дошкільних навчальних закладах облік вартості харчо дня, облікової кількості дітей, кількості дітоднів;

- розраховує, згідно з заключними договорами, суму орендної плати, вартості наданих послуг та виписує рахунки орендарям;

- веде переписку з організаціями з економічних питань, виконує розрахунки та надає необхідну  інформацію згідно  з запитами;

- розробляє вартість харчування для учнів  1-4 класів, дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського  піклування, дітей з малозабезпечених сімей, вартість харчування в пришкільних оздоровчих таборах та під час проведення навчально-польових зборів;

- обраховує планові об’єми закупівель продуктів харчування в натуральному і грошовому виразі по школах і постачальниках.   

МІНОВСЬКА Алла Миколаївна - старший бухгалтер по матеріалах

 • Веде синтетичний та аналітичний облік основних фондів ( рахунки 101до 109) у    8 установах освіти згідно інструкції від 17.07.2000 №64;
 • веде синтетичний та аналітичний облік необоротних активів по субрахунках 112,113,114,117 по даних установах;
 • веде аналітичний облік по субрахунках 234,235,236,238,239 -  товарно – матеріальні цінності;
 • веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;
 • приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідальних осіб та розробляє їх (щомісяця);
 • складає щомісячно меморіальні ордери №6,9,10,13 ( рух матеріальних цінностей);
 • робить звірку бухгалтерського обліку з даними складського обліку (щомісяця);
 • проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і інших матеріальних цінностей в установах освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;
 • нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському обліку і в картотеці;
 • нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;
 • бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;
 • перевіряє використання і списання паливно – мастильних матеріалів згідно встановлених норм витрат, проводить контрольні перевірки пробігу транспорту відображених в дорожних листах із показниками спідометрів (щомісяця);
 • складає щомісячні статистичні звіти за ф.4 –МТП „Про залишки і використання палива та паливно – мастильних матеріалів та квартальні звіти ф.4 МТП;ф.11 МТП; ф.2 (інформатика); ф.4-дм;
 • веде карточки обліку автомобільних шин, облік та списання вугілля в СОП;
 • веде зведену звітність про використання паливно – енергетичних засобів по установах освіти і подає щомісячно дані в райфінуправління, статуправління і обласне управління освіти;
 • бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько – фінансової діяльності установ освіти згідно з даними бухгалтерського обліку і звітності, з метою здійснення режиму економій і заходів для удосконалення документообігу, в розробці і впровадженні програмних форм і методів бухгалтерського обліку на основі застосування обчислювальної техніки, а також у проведенні інвентаризації;
 • веде облік тендерної документації, складає звіти;
 • складає податкову звітність.

МАНДРИКА Галина Іванівна - бухгалтер по матеріалах

Закріплено школи: Балаклеївська № 1, Балаклеївська № 2, Балаклеївська № 3, Теклинська, М.Старосільська, Костянтинівська;

 • веде синтетичний та аналітичний облік основних фондів ( рахунок 01-109) у даних школах згідно інструкції від 17.07.2000р. №64;
 • веде синтетичний та аналітичний облік необоротних активів по субрахунках  112,113,114,117;
 • веде аналітичний облік по субрахунках 234,235,236,238,239 – товарно – матеріальні цінності;
 • веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;
 • приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);
 • складає щомісячно меморіальні ордери №9,10,13 (рух  матеріальних цінностей);
 • робить звірку бухгалтерського обліку з даними складського обліку (щомісячно);
 • проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і  інших матеріальних цінностей в установах освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;
 • нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському обліку і в картотеці;
 • нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;
 • бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;
 • приймає та систематизує авансові звіти про використання коштів на під’їзд  педагогічних працівників до місця роботи.

МАХІНЬКО Валентина Володимирівна - бухгалтер по матеріалах

Закріплено школи: Березняківська, Великояблунівська, Сунківська, Голов'ятинська, Плескачівська, Попівська 

 • веде синтетичний та аналітичний облік основних фондів ( рахунок 01-109) у даних школах згідно інструкції від 17.07.2000р. №64;
 • веде синтетичний та аналітичний облік необоротних активів по субрахунках                 112,113,114,117;
 • веде аналітичний облік по субрахунках 234,235,236,238,239 – товарно – матеріальні цінності;
 • веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;
 • приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);
 • складає щомісячно меморіальні ордери №9,10,13 (рух  матеріальних цінностей);
 • робить звірку бухгалтерського обліку з даними складського обліку (щомісячно);
 • проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і  інших матеріальних цінностей в установах освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;
 • нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському обліку і в картотеці;
 • нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;
 • бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;
 • приймає та систематизує авансові звіти про використання коштів на під’їзд  педагогічних працівників до місця роботи.

ГРЕТЧЕНКО Галина Іванівна - бухгалтер по матеріалах

Закріплено школи: Ротмістрівська, Носачівська, Ковальська, Куцівська,  Мельниківська,  Тернівська.

 • веде синтетичний та аналітичний облік основних фондів ( рахунок 01-109) у даних школах згідно інструкції від 17.07.2000р. №64;
 • веде синтетичний та аналітичний облік необоротних активів по субрахунках  112,113,114,117;
 • веде аналітичний облік по субрахунках 234,235,236,238,239 – товарно – матеріальні цінності;
 • веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;

приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);

 • складає щомісячно меморіальні ордери №9,10,13 (рух  матеріальних цінностей);
 • робить звірку бухгалтерського обліку з даними складського обліку (щомісячно);
 • проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і  інших матеріальних цінностей в установах освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;
 • нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському обліку і в картотеці;
 • нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;
 • бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;
 • аналіз використання енергоносіїв по сільських радах і установах райво – щомісячно;
 • приймає та систематизує авансові звіти про використання коштів на під’їзд  педагогічних працівників до місця роботи.

 ЛУПЕНКО Ірина Євгеніївна - бухгалтер по матеріалах

 Закріплено  школи: Макіївська, Пастирська, Ташлицька, Малосмілянська, Санжариська, Сердюківська ;

 • веде  синтетичний та аналітичний облік основних фондів (рахунки 103-109);
 • веде  синтетичний аналітичний облік необоротних  активів по субрахунках 112, 113, 114, 117, 121;
 • веде аналітичний облік по субрахунках 234, 235, 236, 238, 239 – товарно-матеріальні цінності;
 • веде оборотні відомості  і картотеку по даних рахунках;
 • приймає звіти про рух  матеріальних цінностей  від матеріально-відповідальних осіб та розробляє їх (щомісячно);
 • складає шомісячно  меморіальні ордери №9,19,13 (рух матеріальних цінностей);
 • робить звірку бухгалтерського обліку з даними складського обліку (щоквартально);
 • проводить інвентаризацію основних засобів ,необоротних активів  і інших матеріальних цінностей в установах освіти згідно  інструкції від  30.10.1998 р. № 90;
 • нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському обліку і в  картотеці;
 • нараховує знос основних засобів  та інших необоротних активів ;
 • веде аналіз використання енергоносіїв в установах освіти (щомісячно);
 • веде облік та рух матеріальних цінностей;
 • бере участь в перевірці  обліку  матеріальних цінностей в установах освіти;

     приймає та систематизує авансові звіти  про  використання  коштів на  під’їзд педагогічних працівників до місця роботи.

КУЛІКОВА Ганна Трохимівна - старший бухгалтер по заробітній платі

Веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає звітність  в зазначені строки і за встановленими формами ( І ПВ –звіт із праці);

 • бере участь у проведенні тарифікації працівникам установ освіти;
 • нараховує заробітну плату педагогічним працівникам;
 • веде персоніфікований облік по пенсійному фонду;
 • веде меморіальний ордер №5 по нарахуванню заробітної плати, премії, матеріальної допомоги, допомоги по листках непрацездатності, інші;
 • веде облік утримання прибуткового податку в розрізі кожного працівника та звіт ф.8ДР – щоквартально;
 • веде книги поточних рахунків і розрахунків по соціальному страхуванню збору на обов’язкове пенсійне страхування; страхування на випадок безробіття; страхування по нещасних випадках на виробництві та професійному захворюванню;
 • складає звіти по ф. 4ПФ – пенсійний фонд, ф.4-ФСС – соцстрах; ф. ФСНВ; по безробіттю;
 • веде обов’язки касира ( облік касових документів);
 • бере участь у фронтальних перевірках установ освіти.

САМАРСЬКА Тетяна Іванівна - бухгалтер по заробітній платі

 • Бере участь у проведенні тарифікації працівників освіти;
 • нарахування зарплати педагогічним працівникам;
 • нарахування допомоги по листках непрацездатності, їх облік;
 • веде субрахунок 668 ( аліменти);
 • веде облік працівників, які працюють за сумісництвом;
 • веде облік та видачу довідок по зарплаті для субсидій, пенсійного фонду і інші;
 • проводить перерахунки прибуткового податку із громадян;
 • формує звіт по формі 8ДР;
 • підготовка і друкування персоніфікації;
 • щомісячне друкування матеріалів по зарплаті і звітності;
 • щомісячне оформлення та підшивка документів.

БУБЛИК Ірина Леонідівна - бухгалтер по заробітній платі

 • Бере участь у проведенні тарифікації працівників освіти;
 • нарахування зарплати молодшому обслуговуючому персоналу;
 • нарахування допомоги до 3-х років працівникам освіти, оформляє документи, реєструє, веде їх облік;
 • нараховує одноразову допомогу на народження дитини (оформлення документів, їх облік);
 • веде облік та видачу довідок по зарплаті для субсидій, пенсійного фонду  ;
 • нараховує допомогу працівникам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
 • формує звіт по формі 8ДР;
 • готує  і друкує  персоніфікований облік ;
 • щомісячне друкування матеріалів по зарплаті і звітності;
 • щомісячне оформлення та підшивка документів;
 • веде облік по касових, фактичних видатках заробітної плати по державному та місцевому бюджету в розрізі установ.

ХРОМЕНКО  Валентина Степанівна - бухгалтер по заробітній платі

НЕЧИПОРЕНКО Валентина Миколаївна - бухгалтер по харчуванню

 • Веде облік продуктів харчування в установах освіти;
 • веде облік продукції підсобних і навчально – дослідних ділянок;
 • веде аналітичний облік в розрізі реєстраційних рахунків за кодами функціональної класифікації видатків;
 • веде облік своєчасного отримання продуктів харчування згідно накладних;
 • веде облік дітей малозабезпечених сімей, які харчуються за рахунок державних коштів;
 • проводить перевірки залишків продуктів харчування та веде звірку з оборотними відомостями в розрізі шкіл;
 • веде облік фактичних видатків по харчуванню;
 • проводить  інвентаризацію  продуктів харчування відповідно інструкції  від 30.10.1998 № 90 (щоквартально).

ШАПОВАЛОВА Ірина Іванівна- бухгалтер по харчуванню

 • Веде облік продуктів харчування в установах освіти;
 • веде облік продукції підсобних і навчально – дослідних ділянок;
 • веде аналітичний облік в розрізі реєстраційних рахунків за кодами функціональної класифікації видатків;
 • веде облік своєчасного отримання продуктів харчування згідно накладних;
 • веде облік дітей малозабезпечених сімей, які харчуються за рахунок державних коштів;
 • проводить, перевірки залишків продуктів харчування та веде звірку з оборотними відомостями в розрізі шкіл;
 • веде облік фактичних видатків по харчуванню.
 • проводить  інвентаризацію  продуктів харчування відповідно інструкції  від 30.10.1998 № 90 (щоквартально).

БИТЯК Ольга Олександрівна - бухгалтер

Приймає до обліку та нарахування документи , систематизує інформацію , відображену в цих документах, готує проміжні  розрахунки для обліку господарських операцій і подає їх до розгляду (щомісяця) ;

- веде   синтетичний  та  аналітичний облік по реєстраційних рахунках, на яких облікуються  кошти , отримані  із загального   фонду  бюджету  на утримання   установи і на   централізовані заходи відповідно  кошторису;

- перераховує та реєструє фінансові зобов’язання згідно затверджених  кошторисів та в розрізі  економічної класифікації видатків бюджету ;

- складає  щомісячно меморіальні ордери  , № 2 «Банк»;

- робить звірку бухгалтерського обліку по перерахуванню до пенсійного  фонду , фонду соціального  страхування, фонду по безробіттю, фонду ССНВВПЗ (щомісячно).

- Закріплено  24 школи, ЦДЮТ, ЦДР ,звільнені  працівники ;

- веде нарахування комунальних послуг згідно поданих справ ;

- веде оборотні відомості і картотеку ;

 - проводить інвентаризацію справ згідно Інструкції  від  30.10.1998 р. № 90;

- бере участь в перевірці  обліку матеріальних цінностей  в установах освіти ;

- підшиває відпрацьовані документи.     

ЧЕРНЯКОВА Тетяна - спеціаліст програмного забезпечення 

 • Готує  до роботи обладнання, магнітні диски, стрічки, картки , папір;
 • виконує операції з базами даних на комп’ютерному обладнанні ( ввід, обробка, накопичення, систематизація, виведення інформації)згідно із затвердженими процедурами та інструкціями щодо використання периферійного оснащення, систем передачі (прийому) даних на відстані;
 • оперує з файлами, записувати текст на магнітний носій або переносити на папір за допомогою принтера;
 • виконує інші операції технологічного процесу переробки інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати ,виводити і передавати вихідні дані );
 • своєчасно застосовує координуючі дії у випадку появи недоліків у роботі обладнання;
 • доповідає відповідальному працівнику про виявлені відхилення від встановлених норм функціонування комп’ютерного обладнання;

використовує обладнання для передачі (прийому) інформації на відстані відповідно до вимог, призначених для цього програм.

 

Телефони для довідок: (04733)  4-22-15,  4-10-67