20700 Черкаська обл., м.Сміла, вул.Незалежності 37, т. 4-10-52
e-mail: rvosmila@gmail.com

Головне меню

Бобошко Олена Анатоліївна – головний бухгалтер

-   Забезпечує використання механізації програмних форм і методів бухгалтерського обліку.

-  Визначає, формулює, здійснює і координує організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису установи.

-   Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

-   Складає баланс установи (дод.1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» , звіт про фінансові результати (дод.2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

-  Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

-  Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплату праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах підприємства.

-   Бере участь по формуванню матеріалів по недостачах і крадіжках грошових коштів і матеріальних цінностей і контроль за передачею у випадках зміни відповідальних осіб.

-  Забезпечує складання достовірної бухгалтерської та фінансової звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подає їх в установленні строки відповідним органам.

-   Бере участь у проведенні планування та економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності.

-  Забезпечує своєчасне проведення в структурних підрозділах перевірок і документальних ревізій, інвентаризації.

-  Забезпечує збереження бухгалтерських документів, оформлення і передачу їх в установленому порядку в архів.

-  Повідомляє керівнику установи про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії, структурних підрозділів з обов’язковим поясненням причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

-   Керує працівниками бухгалтерії установи.

-  Встановлює службові обов’язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

-   Розробляє і складає накази вцілому щодо ведення бухгалтерського обліку у відділі освіти.

-   Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Сіленко Алла Анатоліївназатупник головного бухгалтера

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку  та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти й технології оброблення даних, а саме:

 - бухгалтер приймає до обліку та нарахування документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій і подає їх до розгляду(щомісяця);

 - синтетичний та аналітичний облік по реєстраційних рахунках, на яких обліковуються кошти, отримані  із  загального фонду бюджету на утримання установи відповідно  кошторису;

- перераховує та реєструє фінансові зобов’язання згідно затверджених кошторисів та в розрізі економічної класифікації видатків загального  бюджету;

- меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)»;

- меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами»;

- меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредіторами»;

- вводить дані по заключних договорах на закупівлю товарів до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-Data»:

- призначена підписувачем в АЦСК ДКСУ відповідно до регламенту роботи акредитованого центр сертифікації ключів ДКСУ;

      На період відсутності працівника виконує обов»язки заступника головного бухгалтера, а саме: веде

- меморіальний ордер №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;

- картки аналітичного обліку отриманих асигнувань та касових видатків;

- розписує книгу ведення фінансування та касових видатків у розрізі ЗОШ та структурних підрозділів;

- підшиває відпрацьовані документи.

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

4. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Сегеда Ліна Олегівнаекономіст

- розробляє фонди заробітної плати і чисельності працівників;

- вивчає ефективність застосування діючих форм і систем заробітної плати, матеріального заохочення, готує пропозиції щодо їх вдосконалення;

- складає штатні розписи у відповідності із затвердженою структурою управління, схеми посадових окладів, фондами заробітної плати і діючими нормативами;

- здійснює контроль за додержанням штатної одиниці, витрачанням фонду заробітної плати, за правильністю встановлення найменувань професій і посад, застосуванням тарифних ставок, посадових окладів, доплат, надбавок і коефіцієнтів до заробітної плати, за тарифікацією і встановленням у відповідності з кваліфікаційними довідками розрядів робітникам і категорій спеціалістам;

- розробляє та готовить дані проекту районного та державного бюджету на поточний рік, згідно мережі, штатів по установах відділу освіти;

-  аналізує використання бюджетних коштів в установах освіти по загальному та державному фондах в розрізі кодів економічної класифікації;

-  розробляє та складає розрахунки по кошторису видатків плану асигнувань;

-  приймає і перевіряє тарифікаційні списки  працівників освітніх закладів станом на 1 вересня і зміни на ппротязі року;

- своєчасно надає  інформацію в райфінуправління, управління освіти і науки;

       -  приймає участь у засіданні тендерного комітету.

  -  постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації. Виконує окремі службові доручення керівника, головного бухгалтера.

  - забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих звітах.

Ахадова Тетяна Олександрівнабухгалтер – секретар тендерного комітету

 - ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

 - оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

 - за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

 - зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

 - дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час  роботи з документами;

 - розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

 - виконання інших повноважень відповідно до законодавства;

 - бере участь у плануванні закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;             

1. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, персонально відповідає за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу;

2. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

3. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

4. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Кулікова Анна Трохимівнабухгалтер

 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  й технології оброблення даних, а саме:

    -веде облік показників з праці і заробітної плати, аналізує їх і складає звітність в зазначені строки і за встановленими формами (І ПВ-звіт із праці);

        -бере участь у проведенні тарифікації працівникам установ освіти;

        -нараховує заробітну плату педагогічним  працівникам;

        -веде персоніфікований облік по пенсійному фонду;

        -веде меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії»;

        -веде облік утримання прибуткового податку в розрізі кожного працівника та звіт 1 ДФ-щоквартально;

     -веде книги поточних рахунків і розрахунків по соціальному страхуванню збору на обов’язкове пенсійне страхування;страхування на випадок безробіття;страхування по нещасних випадках на виробництві та професійному захворюванню;

        -нараховує лікарняні листи;

        -веде обов’язки касира (облік касових документів);

        -бере участь у фронтальних перевірках установ освіти;

 1. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 2. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 3. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 4. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Нечипоренко Валентина Миколаївнабухгалтер

1. Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  й технології оброблення даних, а саме:

- облік отримання та списання  продуктів харчування, закуплених з державного, місцевого  бюджету,  батьківських та негрошових надходжень в:  Березняківській ЗОШ І-ІІІ ст., В.Яблунівській ЗОШ І-ІІІ ст., Костянтинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст., Носачівській ЗОШ І-ІІІ ст., Пастирській ЗОШ І-ІІ ст., Ташлицькій ЗОШ І-ІІІ ст., Тернівській ЗОШ І-ІІІ ст., Куцівській ЗОШ І-ІІ ст.,  Мельниківській ЗОШ І-ІІ ст.,  Плескачівській ЗОШ І-ІІ ст., Попівській ЗОШ І-ІІ ст., Санжариській ЗОШ І-ІІ ст.,   (далі  -    в установах освіти);                                                                                        

- аналітичний облік в розрізі продуктів харчування в електронному вигляді;

- облік категорійних дітей, які харчуються за рахунок державних коштів та щомісячно надає інформацію про їх кількість в друкованому та електронному вигляді;

- щомісячно надає інформацію в друкованому та електронному вигляді по надходженню та списанню продуктів в    розрізі категорій та установ освіти;

- облік отримання накладних на продукти харчування для їх своєчасної оплати;

- проводить перевірки залишків продуктів харчування та веде звірку з оборотними відомостями в розрізі шкіл;

- проводить  інвентаризацію  продуктів харчування відповідно інструкції  від 30.10.1998 №90 (щоквартально);

- вводить дані по заключних договорах на закупівлю продуктів харчування до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-Data».

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

4. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Баранова Наталія Михайлівнабухгалтер

1.Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  й технології оброблення даних, а саме:

- облік отримання та списання  продуктів харчування, закуплених з державного, місцевого  бюджету,  батьківських та негрошових надходжень в:  Ротмистрівській ЗОШ І-ІІІ ст., Сунківській ЗОШ І-ІІІ ст., Голов»ятинській ЗОШ І-ІІІ ст., Ковалиській ЗОШ І-ІІ ст., М.Смілянській ЗОШ І-ІІ ст.Балаклеївській ЗОШ №1, Балаклеївській ЗОШ №2, Балаклеївській ЗОШ №3, М. Старосільській ЗОШ І-ІІ ст.,  Теклинській ЗОШ І-ІІ ст., Сердюківській ЗОШ І-ІІ ст., Макіївській  ЗОШ І-ІІІ ст.,    (далі -    в установах освіти);                                                                                        

- аналітичний облік в розрізі продуктів харчування в електронному вигляді;

- облік категорійних дітей, які харчуються за рахунок державних коштів та щомісячно надає інформацію про їх кількість в друкованому та електронному вигляді;

- щомісячно надає інформацію в друкованому та електронному вигляді по надходженню та списанню продуктів в розрізі категорій та установ освіти;

- облік отримання накладних на продукти харчування для їх своєчасної оплати;

- проводить перевірки залишків продуктів харчування та веде звірку з оборотними відомостями в розрізі шкіл;

- проводить  інвентаризацію  продуктів харчування відповідно інструкції  від 30.10.1998 №90 (щоквартально);

- вводить дані по заключних договорах на закупівлю продуктів харчування до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-Data».

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

4. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Бублик Ірина Леонідівнабухгалтер

Закріплено: центр дитячої юнацької творчості, централізована бухгалтерія, методичний кабінет, служба спостереження, служба з охорони праці,  центр функціональної  психолого-педагогічної діагностики та реабілітації дітей і підлітків; загальноосвітні школи.

Бухгалтер:

-  веде меморіальний ордер №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;

- веде меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

- веде меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;

- веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;

- приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);

- перевіряє використання і здійснює списання паливно-мастильних матеріалів згідно встановлених норм;

- складає щомісячні статистичні звіти та надає дані до управління статистики;

- проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і інших матеріальних цінностей в установах  освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;

- нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському

обліку і в картотеці;

 - нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;

 - бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;

 - приймає та систематизує звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

 - вводить дані по заключних договорах на закупівлю товарів до Єдиного веб-порталу використання  публічних коштів «E-Data».

 - забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

 - постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та

ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Лупенко Ірина Євгеніївнабухгалтер

       Закріплено  школи: Макіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Пастирська ЗОШ І-ІІ ст.,  Ташлицька ЗОШ І-ІІІ ст.,     М.Смілянська ЗОШ І-ІІ ст., Санжариська ЗОШ І-ІІ ст.,  Сердюківська ЗОШ І-ІІ ст.,  Балаклеївська спеціалізована школа    І-ІІІ ст.№1, Костянтинівська спеціалізована школа І-ІІІ ст.,   Тернівська ЗОШ І-ІІІ ст.,  Носачівська  ЗОШ І-ІІІ ст.

Бухгалтер:

-  веде меморіальний ордер №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;

- веде меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

 - веде меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;

- веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;

- приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);

- проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і інших матеріальних цінностей в установах  освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;

- нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському

обліку і в картотеці;

               - нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;

               - бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;

               - приймає та систематизує звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

              - вводить дані по заключних договорах на закупівлю товарів до Єдиного веб-порталу використання

               публічних коштів «E-Data».

Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Пруденко Наталія Олегівнабухгалтер

 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  й технології оброблення даних, а саме:

 -нараховує зарплату педагогам та молодшому обслуговуючому персоналу;

 -веде облік працівників, що знаходяться у відпусткі по догляду за дітьми;

 -нараховує аліменти та веде їх облік, подає дані до Виконавчої служби;

 -веде облік та видачу довідок по зарплаті для субсидій;

 -формує звіти - по формі 1ДФ, звіт з праці, по єдиному внеску, по соціальному страхуванню;

 -готує і друкує персоніфікований облік;

 -щомісячно друкує матеріали по зарплаті і звітності;

 -щомісячно оформлює та підшиває документи;

 -веде облік по касових, фактичних видатках заробітної плати по державному та місцевому бюджету в  розрізі  установ;

 -нараховує лікарняні листи та подає заявки-розрахунки до ФССзТВП;

2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

4. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Битяк Ольга Олександрівнабухгалтер

1.Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку  та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти й технології оброблення даних, а саме:

 - бухгалтер приймає до обліку та нарахування документи, систематизує інформацію, відображену в  цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій і подає їх до розгляду(щомісяця);

 - синтетичний та аналітичний облік по реєстраційних рахунках, на яких обліковуються кошти, отримані  із  спеціального та державного фонду бюджету на утримання установи відповідно  кошторису;

- перераховує та реєструє фінансові зобов’язання згідно затверджених кошторисів та в розрізі  економічної класифікації видатків загального та державного бюджету;

 - меморіальний ордер №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду на рахунках,

 відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)»;

- меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України (банках)»;

- меморіальний ордер №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами»;

- меморіальний ордер №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредіторами»;

- меморіальний ордер №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;

- веде картки аналітичного обліку отриманих асигнувань та касових видатків;

- підшиває відпрацьовані документи;

- вводить дані по заключних договорах на закупівлю товарів до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-Data».

 1. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 2. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 3. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 4. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Козидра Тетяна Йосипівнаекономіст

- розробляє проекти лімітів використання  енергоносіїв по закладах та установах відділу освіти;

- обраховує планові об’єми закупівель по енергоносіях в натуральному та грошовому виразі по школах,

надає дані для заключення договорів в системі електронних державних закупівель «Prozorro».

- веде облік використання енергоносіїв по загальноосвітніх школах та структурних підрозділах;

- робить аналіз використання енергоносіїв згідно з затвердженими лімітами  по установах відділу освіти;

- розробляє  норми споживання енергоносіїв по закладах та установах відділу освіти;;

- розробляє програму енергозбереження  по відділу освіти та здає звіти про виконання цієї програми;

- готує звіт про постачання теплової енергії по відділу освіти (ф-1-теп);

- готує звіт про  підготовку відділу освіти до роботи в зимових умовах (ф.1-жкг (зима);

- готує звіт про матеріальну-технічну базу загальноосвітніх навчальних закладів на початок навчального року (ф.Д-4);

- розраховує, згідно з заключеними договорами, суму орендної плати, вартості наданих послуг та виписує  рахунки  орендарям;

- веде переписку з організаціями з економічних питань, виконує розрахунки та надає необхідну  інформацію  згідно  з запитами;

- розробляє вартість харчування для учнів  1-4 класів загальноосвітніх шкіл та категорійних дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей з малозабезпечених сімей; вартість харчування в пришкільних оздоровчих таборах та під час проведення навчально-польових зборів;

- обраховує планові об’єми закупівель продуктів харчування в натуральному та грошовому виразі по школах, надає дані для заключення договорів в системі електронних державних закупівель «Prozorro».

- постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні та довідкові документи з питань організації.

- виконує окремі службові доручення керівника, головного бухгалтера, старшого економіста.

- забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих звітах.

 Махінько Валентини Володимирівни бухгалтер

Закріплено школи: Березняківська ЗОШ І-ІІІ ст., В.Яблунівська ЗОШ І-ІІІ ст., Голов”ятинська ЗОШ І-ІІІ ст, Ротмистрівська ЗОШ І-ІІІ ст., Сунківська ЗОШ І-ІІІ ст., Балаклеївська ЗОШ І-ІІ ст..№2,  Балаклеївська ЗОШ І-ІІ ст..№3, Ковалиська ЗОШ І-ІІ ст., Куцівська ЗОШ І-ІІ ст., Мельниківська ЗОШ І-ІІ ст., Малостаросільська ЗОШ І-ІІ ст., Плескачівська ЗОШ І-ІІ ст., Попівська ЗОШ І-ІІ ст., Теклинська ЗОШ І-ІІ ст.

Бухгалтер:

 -  веде меморіальний ордер №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;

- веде меморіальний ордер №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

- веде меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;

- веде оборотні відомості і картотеку по даних рахунках;

 - приймає звіти про рух матеріальних цінностей від матеріально – відповідних осіб та розробляє їх (щомісяця);

 - проводить інвентаризацію основних засобів, необоротних активів і інших матеріальних цінностей в  установах  освіти згідно інструкції від 30.10.1998р. №90;

- нараховує індексацію основних засобів та інших необоротних активів та відображає в бухгалтерському

обліку і в картотеці;

 - нараховує знос основних засобів та інших необоротних активів;

 - бере участь в перевірці обліку матеріальних цінностей в установах освіти;

 - приймає та систематизує звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт;

 - вводить дані по заключних договорах на закупівлю товарів до Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «E-Data».

 1. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 2. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Самарська Тетяна Іванівнабухгалтер

1.  Самостійно і в повному обсязі веде облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності відділу освіти  й технології оброблення даних, а саме:

-бухгалтер  бере участь у проведенні тарифікації працівників освіти;

-нараховує зарплату педагогам та молодшому обслуговуючому персоналу;

-веде облік працівників, що знаходяться у відпусткі по догляду за дітьми;

 -нараховує аліменти та веде їх облік, подає дані до Виконавчої служби;

 -веде облік та видачу довідок по зарплаті для субсидій;

 -формує звіти - по формі 1ДФ, звіт з праці, по єдиному внеску, по соціальному страхуванню;

 -готує і друкує персоніфікований облік;

  -щомісячно друкує матеріали по зарплаті і звітності;

  -щомісячно оформлює та підшиває документи;

  -веде облік по касових, фактичних видатках заробітної плати по державному та місцевому бюджету в розрізі  установ;

 -нараховує лікарняні листи та подає заявки-розрахунки до ФССзТВП;

2.  Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

3.  Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.

4.  Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.

5.  Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Чернякова Тетяна Вікторівнабухгалтер

 -     надання програмного забезпечення по заробітній платі у відділі освіти;

 -   обслуговування програми, внесення даних відповідно до зміни Законодавчих актів і інструкції по нарахуванні заробітної плати;

 -    надання програмного забезпечення  по формуванні звітів до Податкового і Пенсійного фонду;

 -    готує  до роботи обладнання, магнітні диски, стрічки, картки, пап;

 -  виконує операції з базами даних на комп’ютерному обладнанні (ввід, обробка, накопичення, систематизація, виведення інформації) згідно із затвердженими процедурами та інструкціями щодо використання периферійного оснащення, систем передачі (прийому) даних на відстань;

-  оперує з файлами, записувати текст на магнітний носій або переносити на папір за допомогою принтера;

 -   виконує інші операції технологічного процесу переробки інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати ,виводити і передавати вихідні дані );

-  своєчасно застосовує координуючі дії у випадку появи недоліків у роботі обладнання;

- доповідає відповідальному працівнику про виявлені відхилення від встановлених норм функціонування комп’ютерного обладнання;

- використовує обладнання для передачі (прийому) інформації на відстані відповідно до вимог, призначених для цього програм.

 

Телефони для довідок: (04733)  4-22-15,  4-10-67